תקנון לאתר הסליקה החדש זולה + המתפרה

כללי:

האתר משמש כחנות אינטרנטית של חברת זולה פינות ישיבה בע"מ.

ח.פ החברה: 514856905

כתובת החברה: עין חי 34 כפר מל"ל

כתובת אתר החברה: www.zula4u1.i360.co.il

טלפון: 09-7417186

פקס: 09-7421127

תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש באתר ו/או הלקוח המזמין דרך האתר.

כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר  ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר של המוצרים הנמכרים.

החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.

החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס  אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

האתר מציע למכירה פריטים של חברת זולה פינות ישיבה בע"מ ושל חברת הבת שלה "המתפרה", הסליקה עבור המוצרים משתי החברות תעשה ע"י חברת זולה פינות ישיבה בע"מ בלבד.

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם  באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

ביצוע הזמנה:

רכישת מוצרים תתבצע על ידי הלקוח באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי לביצוע ההזמנה.

הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה  בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד על מילוי פרטים מדויקים ועדכניים.

פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא יתבקש למסור אמצעי תשלום אחר. 

אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה  מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג'. האמור הינו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה, ו/או  תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להבהיר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום  ששולם לחברה על ידי הלקוח.

יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה שביצע לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר בשל הסיבות הבאות (אך לא רק):

* אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.

* אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.

* אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

* אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

* אם ישנו חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

* אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אנא שימו לב, אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת PayPal (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה,  הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.

בתשלום באמצעות חשבון PayPal יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר PayPal , או יוכל לבחור לפתוח חשבון PayPal במהירות.

החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק  לאחר קבלת אישור מ-PayPal. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal, ולא של האתר.

שמירה על סודיות:

החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.

החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת פלא-קארד, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.

חברת פלא-קארד עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי (תקן PCI level 1).

במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.

הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוח במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה:

החברה לא תמסור את פרטי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;

אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה.

אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה.

אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

מדיניות ביטול והחזרה:

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981.

בידי המזמין לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

* ביטול ההזמנה לפני שליחת החבילה ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.

* במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר קבלת הסחורה במחסני החברה, יינתן זיכוי כספי מלא. התשלום עבור המשלוח ינוכה מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).

* החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.

* ניתן להחזיר את המוצר – שלא נעשה בו שימוש, תוך 14 יום מקבלתו.

* זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראי או חשבון PayPal.

לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

אופן החזרת המוצרים:

הלקוח יכול להחזיר את המוצר בדרכים הבאות:

  • דרך משלוח, בין אם על ידי הדואר או בין אם על ידי חברת שילוח (כל עוד הדבר מתאפשר לפי גודל וסוג המשלוח). המשלוח יעשה על חשבון הלקוח.
  • הבאת המוצר לחנות המפעל היושבת בעין חי 34 כפר מל"ל בתיאום עם משרדי החברה בטלפון 097417186 ובשעות הפעילות.

מוצרים אלו גם ניתנים להחלפה , זאת במידה ומדובר בהחלפת אותו פריט לצבע שונה או בסוג בד אחר מתוך מלאי החנות. ההחלפה תעשה בחנות המפעל בלבד על ידי הלקוח.

ניתן להחליף את המוצר – שלא נעשה בו שימוש, תוך 14 יום מקבלתו.

לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט של הדואר, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט דואר זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.

מוצרים שנמכרו באתר בהנחה והלקוח הביע עניין להחזירם – יקבל הלקוח החזר כספי השווה לסכום המקורי ששילם.

אספקה ומשלוחים: 

אספקת המוצר ללקוח מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום או באמצעות מובילי החברה בתיאום מראש עם הלקוח במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.

סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצר שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.

במידה והשליחות תגיע לבית הלקוח והלקוח לא יהיה בביתו יהיה עליו לשלם על שליחות נוספת להחזרת המוצר ואין הוא יוכל לבוא בטענות כלשהן כלפי חברת השילוח ואו חברת  זולה פינות ישיבה בע"מ.

במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך יומיים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 5 ימי עסקים.  במידה ומדובר על יישובים רחוקים – יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן – החברה לא תוכל להתחייב להגעה עד 5 ימי עסקים. 

משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל, כאשר ההתחייבות שלהם עומד על עד 14 ימי עסקים לכל היותר מיום ביצוע ההזמנה.

במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום.

החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.

האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה  ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה.         

מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי  האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה. 

תנאי אחריות:

חברת זולה פינות ישיבה בע"מ, ח.פ 514856905 אחראית לתקינות המוצרים לתקופה של 12 חודשים (החל מיום הרכישה/אספקה) אלא אם התקיים אחד מהסעיפים בתעודה זו:

  1. בלאי של המוצר
  2. שימוש לא סביר במוצר (או לא לפי הוראות היצרן המפורטות בתקנון זה).

3.האחריות לא כוללת את בדי הריפוד (מבחינת דהייה, עובש או קרעים, פרט לבעיות בתפירה או ברוכסנים).

  1. נזק למוצר נעשה ע"י כוח עליון / בזדון / רשלנות של הצרכן או צד שלישי לרבות צבעים, חומרי ניקוי או נוזלים שונים.
  2. אספקת המוצרים בין 14-21 ימי עבודה אלא אם כן צויין אחרת במעמד ההזמנה.
  3. הסחורה הינה בבעלות זולה עד לסיום התשלום בפועל.

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

במידה ונפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – אירועי "כוח עליון", כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, עיכובים שנגרמים עקב דואר ישראל/חברות שליח/כל גורם אחר שאינו קשור לחברה, אסונות  טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות למשרדינו בטלפון 097417186, והנהלת האתר תטפל  בפנייה מוקדם ככל שניתן.

טיפול נכון בעץ:

העץ איתו אנו משתמשים הוא אורן פיני דרגה 5. העץ עבר תהליך הקצעה וחיטוי (אימפרגנציה(, זהו תהליך טיפול כימי בעץ אשר מעניק לו הגנה מרבית בפני חדירת מזיקים למיניהם, רטיבות וריקבון ומאפשר לו אורך חיים ארוך יותר.

על מנת לשמור על חיי העץ מומלץ לשמן את העץ פעם בשנה בשמן חוץ שמותאם לעץ (יכול להגיע בגוונים שונים(.

ישנם גם צבעי עץ לחוץ על בסיס מים איתם ניתן לצבוע את עץ. עץ שנצבע בצבע על בסיס מים לא מחוייב לעבור שימון פעם בשנה אלא אחת לכמה שנים.

שימוש בלכה לעץ שנמצא בחוץ, לא מומלץ כיוון שהלכה נסדקת עם הזמן על ידי השמש.

שמני עץ מומלצים: טמבור, בונדקס (Bondex), פלוד ( Flood).

צבעים על בסיס מים איתם אנו משתמשים הינם צבעים על בסיס מים של נירלט או טמבור.

טיפול נכון טקסטיל:

הבד איתו אנו משתמשים הינו בד קורדורה  בתוספת ציפוי העמיד בפני מים. 

לחות גבוהה יכולה לגרום להופעת כתמי לחות/עובש על הבד. כמו כן חשיפה לשמש תגרום לדהיית הבד.

רצוי לא להשאיר את הבד בחוץ בתקופות גשומות על מנת למנוע פטרת של הבד. ניתן לרכוש בנפרד כיסוי יוטה חסין מים להגנה מפני הגשם.

הריפודים של רוב מוצרינו נשלפים על מנת לאפשר כביסה של הבד, כמו כן השליפה של הבד מאפשרת חידוש הפינה על ידי החלפה של הריפודים בלבד בעלות מינמלית. 

ניתן לכבס את הריפודים במכונת כביסה עד 30 מעלות, ניתן לייבש הריפודים במייבש ( בד סינטטי שלא מתכווץ(.

פירוט מחלקת ריפודים:

כל המזרנים הינם ספוג לבן SF איכותי.

כל הריפוד הינו מבד קורדורה, חסין מים, ניתן לכביסה.

סט ציפות הכולל:

ציפה למזרן זוגי בגודל 140/60/8

2 ציפות למזרן יחיד בגודל 70/60/8

4 ציפות לכריות בגודל 70/70

סה"כ עלות לסט 270 ש"ח כולל מע"מ.

סט מזרנים וכריות:

מזרן זוגי בגודל 140/60/8

2 מזרני יחיד בגודל 70/60/8

4 כריות בגודל 70/70

סה"כ עלות לסט 550 ש"ח כולל מע"מ.

מזרן תלת בגודל 210/60/8 סה"כ עלות ליחידה 230 ש"ח כולל מע"מ.

מזרן זוגי בגודל 140/60/8 סה"כ עלות ליחידה 150 ש"ח כולל מע"מ.

מזרן יחיד בגודל 70/60/8 זה"כ עלות ליחידה 90 ש"ח כולל מע"מ.

מזרן זוגי בגודל 140/60/14 סה"כ עלות ליחידה 220 ש"ח כולל מע"מ.

מזרן יחיד בגודל 70/60/14 סה"כ עלות ליחידה 130 ש"ח כולל מע"מ.

כרית 70/70 עלות ליחידה 70 ש"ח כולל מע"מ.

כרית 60/60 סה"כ עלות ליחידה 65 ש"ח כולל מע"מ.

כרית 50/50 סה"כ עלות ליחידה 60 ש"ח כולל מע"מ.

כרית לאונג' בגודל 65/50/14 סה"כ עלות ליחידה 120 ש"ח כולל מע"מ.

ציפה למזרן זוגי בגודל 140/60/8 סה"כ עלות ליחידה 90 ש"ח כולל מע"מ.

ציפה למזרן יחיד בגודל 70/60/8 סה"כ עלות ליחידה 45 ש"ח כולל מע"מ.

ציפה לכרית 70/70 סה"כ עלות ליחידה 45 ש"ח כולל מע"מ.

הזמנות מיוחדות:

ניתן להזמין מזרנים לכל מטרה בכל מידה שתרצו (מזרן לנדנדה, מזרנים וכריות לפינות ישיבה, מזרנים ואדן החלון…)

כמו כן, ניתן להזמין ריפודים בכל מידה במגוון רחב מאד של בדים לפנים ולחוץ הבית.

זכויות יוצרים:

זכות היוצרים בכל המידע המופיע באתר, לרבות התמונות, המדיה, הכתבות והטקסט באתר, כמו גם עיצוב האתר, בכל יישומי התוכנה שבו וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינה של החברה בלבד, והכל אלא אם נקבע מפורשות כי הם שייכים לאחר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל ותינתן(.

השם zula וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

כל התוכן המילולי, אייקונים וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.

יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד ובכפוף לכל דין.

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.